• Jak powinna wyglądać współpraca instytucji kultury z kołami gospodyń wiejskich po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak rozliczyć z urzędem skarbowym transakcję zakupu sprzętu nagłośnieniowego w niemieckim sklepie internetowym dla instytucji kultury?
 • Według jakiej procedury likwidować druki ścisłego zarachowania w instytucji?
 • Czy prawidłowy jest zapis w statucie instytucji, że oświadczenia woli składane przez instytucję wymagają podpisu dyrektora i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych, i czy w związku z tym w przypadku nieobecności głównego księgowego może on wyznaczyć na swoje zastępstwo do podpisywania umów oraz zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym dyrektora instytucji?
 • Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa operacji dotyczących przekazania organizatorowi środka trwałego (budynku), który jest umorzony częściowo (lub całkowicie)?
 • Czy skrócony okres wypowiedzenia liczy się do stażu pracy?
 • Jak wykazać w planie finansowym danego roku refundację kosztów, która nastąpi w roku następnym?
 • Czy instytucja kultury uzyska jakiekolwiek korzyści, stając się podatnikiem VAT?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na produkcję filmu?
 • Czy w sytuacji gdy fundusz instytucji kultury jest ujemny, a w danym roku nastąpił zysk netto, który przeksięgowano na fundusz rezerwowy, należy środki z funduszu rezerwowego przeksięgować na fundusz instytucji kultury, zmniejszając jednocześnie stratę instytucji kultury?
 • Jak opodatkować import dzieła sztuki?
 • Czy twórca może przenieść na instytucję prawa autorskie do albumu wykorzystywanego przez inny podmiot?
 • Czy opłata za przetrzymywanie książek ma charakter cywilnoprawny czy publicznoprawny?
 • Jak prawidłowo zlikwidować bibliotekę wchodzącą w skład GOK?
 • Czy zapłata zaległych składek ZUS za zleceniobiorców jest przychodem instytucji do opodatkowania?