• Czy powołanie na stanowisku dyrektora przedłuża się do końca urlopu macierzyńskiego, czy ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który powołano dyrektora?
 • W jaki sposób ująć w księgach rachunkowych przekazanie w darowiźnie bonów z przeznaczeniem na konkurs organizowany przez instytucję oraz w jaki sposób udokumentować przekazanie bonów zwycięzcom?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Co należy zawrzeć w umowie o dzieło na opracowanie scenariusza do filmików edukacyjnych w zakresie upubliczniania wizerunku prowadzącej np. na portalach społecznościowych?
 • Czy biblioteka może sfinansować wydatki inwestycyjne z własnych środków?
 • Jak rozliczyć stratę, jeśli na koncie funduszu rezerwowego jest za mało środków?
 • Czy prawidłowe jest zawieranie jednej umowy o dzieło z jednym artystą na cały rok, bez względu na to, w jakich przedstawieniach czy spektaklach bierze on udział?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem zatrudnić byłego pracownika?
 • Gdzie w miesięcznej karcie pracy należy wykazać godziny za urlop bezpłatny?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy dyrektorowi w związku z końcem kadencji przysługuje odprawa?
 • Jak obliczyć wysokość nagrody rocznej dyrektora, jeśli przez część roku przebywał on na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy budynek otrzymany w darowiźnie można uznać za mienie wydzielone, jeśli do tej pory instytucja prowadziła działalności w użyczonym budynku?