• Jak rozliczać VAT od WNT w instytucjach kultury?
  • Co ująć w zarządzeniu dyrektora instytucji kultury w sprawie wprowadzenia zasad polityki szkoleniowej?
  • Jak art. 4 pkt 8b pzp, który dotyczy zamówień na usługi kulturalne, ma się do imprez masowych, gdzie poniesienie kosztów ochrony wynika wprost z przepisów prawa?
  • Czy dyrektorowi instytucji kultury przysługuje dzień wolny za pracę w niedzielę?
  • Jak ująć w księgach rachunkowych galerii wykonanie murali na budynku kamienicy, którego nie jest użytkownikiem?
  • Jak zaksięgować rozliczany w euro zakup zagranicznych publikacji dla funkcjonującego w instytucji działu historii i tradycji miasta?
  • Jak interpretować art. 26c ustawy o działalności kulturalnej, który zezwala na stosowanie w instytucjach kultury przerywanego czasu pracy, w związku z nowym brzmieniem art. 139 § 1 kp?
  • Czy w związku z organizacją wycieczki przez bibliotekę, jej pracownicy biblioteki muszą mieć ukończone kursy (opiekuna, kierownika wycieczki), jak to ma miejsce w przypadku wycieczek szkolnych?
  • Kiedy organizator ma obowiązek zasięgania opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych w sprawie odwoływania i powoływania dyrektorów?
  • Czy nieodpłatne użytkowanie lokali, w których instytucja prowadzi działalność statutową, podlega opodatkowaniu? Jeśli tak, to jak ten przychód wykazać w CIT-8?
  • Czy organizator może przekazać samorządowej instytucji kultury dotację celową na utworzenie filii, w tym na koszty zatrudnienia pracowników oraz bieżące koszty utrzymania (energia cieplna, elektryczna, woda, śmieci itp.)?