• Jakie nowe przepisy dotyczące organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2016 r.?
 • Jak po 22 lutego 2016r. prawidłowo wypowiadać umowy na czas określony?
 • Kto odpowiada za wykroczenia przeciwko prawom pracownika — odchodzący czy nowy dyrektor?
 • Co zrobić, jeśli główny księgowy instytucji zorientuje się, że instytucja przekroczyła limit obrotów uprawniających do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Które przychody samorządowej instytucji kultury ująć w mianowniku wzoru zaproponowanego przez Ministra Finansów w rozporządzeniu z 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników?
 • Czy bibliotekarzom, którzy sprzątają pomieszczenia biblioteczne, wypłacić dodatek specjalny czy lepiej podpisać z nimi drugą umowę o pracę?
 • Jak zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Na czym polega audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, jak często go trzeba przeprowadzać i jakie obowiązki ma w związku z tym dyrektor instytucji?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Czy przy umowie o dzieło można rozliczać się według stawki godzinowej?
 • Czy GOK może przekazać kołu gospodyń wiejskich stroje regionalne, które kupił ze środków dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Czy pracownikowi, którego delegowano na szkolenie przysługuje urlop szkoleniowy i czy czas, w którym przebywa on na tym szkoleniu, można uznać za jego czas pracy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy umorzenie podatku od nieruchomości powoduje konieczność zmiany planu finansowego?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy zawarcie trzeciej umowy na czas określony z tą samą osobą w ramach robót publicznych będzie skutkowało przekształceniem tej umowy na czas nieokreślony?
 • Dlaczego obowiązujący w instytucji kultury regulamin ZFŚS powinien określać termin wypłaty dopłaty do wypoczynku pracownika?