• W jakiej formie należy złożyć sprawozdanie organizatorowi do zatwierdzenia po ostatniej zmianie przepisów?
 • Jak prawidłowo ustalać prawo do nagrody jubileuszowej i wypłacać to świadczenie pracownikom?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek sporządzenia w sprawozdaniu finansowym noty podatkowej dotyczącej rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto za 2019 r.?
 • Czy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia dyrektora należy przeprowadzić inwentaryzację, aby nowy dyrektor mógł przyjąć na stan mienie powierzone byłemu dyrektorowi?
 • Czy pracownica powinna wnioskować o urlop wychowawczy w sposób ciągły, czy może w jego trakcie wykorzystać dwa dni opieki na dziecko do lat 14?
 • W jaki sposób rozliczać zwolnienie od pracy pracownika, który jest sołtysem, na czas sesji rady gminy?
 • Czy instytucja kultury może realizować zadania z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oczywiście realizując przy tym wydarzenia kulturalne? Jak zapisać taką działalność w statucie?
 • Czy zakup jedzenia i niezbędnych akcesoriów dla kota może być finansowany ze środków własnych instytucji? Czy koszty ponoszone w związku z utrzymaniem zwierzęcia można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem znowu zatrudnić byłego pracownika?
 • Czy biblioteka może świadczyć usługi agencji pocztowej? Co będzie jej przychodem i czy będzie on zwolniony od podatku dochodowego? Czy pracownikowi biblioteki, który będzie obsługiwał agencję, należy zwiększyć zakres obowiązków i wypłacić dodatek specjalny?
 • Czy przepisy ustawy o dostępności cyfrowej dotyczą samorządowych instytucji kultury?
 • Czy w przypadku powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury w drodze konkursu konieczne jest zawarcie umowy dotyczącej warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury oraz przygotowanie programu jej działania?
 • Czy dyrektor ośrodka kultury może przyznać członkom działającego przy nim zespołu (kapeli ludowej) nagrodę pieniężną (np. roczną) za całokształt pracy na rzecz upowszechniania kultury?
 • Czy instytucja kultury może przystąpić do PPE jako alternatywa dla PPK?