• Czy wykupienie abonamentu do wersji online Poradnika Instytucji Kultury albo zakup mebli bibliotecznych do wyremontowanych pomieszczeń jest wydatkiem strukturalnym?
 • Dlaczego od tego roku dyrektor instytucji kultury może, ale nie musi, powoływać ABI i jakie są jego obowiązki, jeśli jednak zostanie powołany?
 • Kto określa wartość nieodpłatnie otrzymanych przez instytucje kultury usług?
 • Czy biblioteka może zaplanować ujemny wynik finansowy równy kwocie, o która zmniejszy środki obrotowe na koniec roku?
 • Czy dyrektor domu kultury, którego odwołano ze stanowiska, ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe za 2014 r. i z jakim ewentualnie dniem?
 • Czy zatrudnienie pracownika posiadającego aktualne badania lekarskie z poprzedniego zakładu pracy na to samo stanowisko pracy w nowym zakładzie wymaga przeprowadzenia nowych wstępnych badań lekarskich?
 • Czy wydatki na materiały promujące honorowanie Karty Dużej Rodziny w instytucji są zwolnione od podatku dochodowego jako koszty związane z działalnością statutowa?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Czy wpłacone przez wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być zawsze utrzymywane na oprocentowanym rachunku instytucji kultury?
 • Czy wobec wzmożonego kontrolowania przez ZUS umów o dzieło ich zawieranie jest dla instytucji kultury nadal bezpieczne?
 • Czy instytucja kultury musi informować organizatora o sprzedaży własnych środków trwałych kupionych z dotacji celowej i wyposażenia o wartości poniżej 3500 zł kupionego z dotacji podmiotowej?
 • Co się stanie, jeżeli rada gminy nie zatwierdzi sprawozdania finansowego instytucji? Czy niezatwierdzone sprawozdanie wysyła się do urzędu skarbowego?
 • Dlaczego powierzenie przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) jest nieprawidłowe?