• Jak prawidłowo zaksięgować dotację ze środków rezerwy budżetu państwa?
 • Czy wartość nieodpłatnie wydanych biletów do muzeum ewidencjonować na kasie fiskalnej?
 • Dlaczego niezakończonego okresu pracy nie wlicza się do okresu uprawniającego do nagrody jubileuszowej w instytucji kultury?
 • Ile egzemplarzy autorskich należy się autorowi tekstów do książki wydanej przez muzeum? Czy redaktor książki też otrzyma egzemplarz autorski?
 • Czy ZUS może żądać zapłaty zaległych składek bezpośrednio od ubezpieczonego w sytuacji, gdy płatnik nie będzie w stanie sam ich uregulować?
 • Jak rozliczyć podatkowo wydatki na promocję nowego oddziału muzeum?
 • Czy w związku z trwającą rozprawą przed sądem pracy, instytucja powinna utworzyć rezerwę na odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy?
 • Jak zaksięgować zasilenie konta PayPal z rachunku bankowego instytucji kultury?
 • Kiedy dyrektor biblioteki może otrzymać nagrodę roczną? Czy można zmusić organizatora do jej wypłaty?
 • Czy instytucja kultury powinna płacić organizatorowi czynsz najmu za budynek, w którym organizowane są imprezy kulturalne?
 • Czy wypłacając honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, instytucja kultury pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i potrąca koszty autorskie 50%?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych budynek w stanie surowym, otrzymany od organizatora w darowiźnie?
 • Czy zmiana planu wynagrodzeń osobowych w instytucji może nastąpić tylko na uzasadniony wniosek dyrektora instytucji kultury i tylko za zgodą wójta?