• Korzystanie z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem — czy konieczne jest oświadczenie drugiego rodzica?
 • Jak zaewidencjonować środki otrzymane na modernizację biblioteki?
 • Czy od przekazywanych nieodpłatnie książek należy zapłacić VAT?
 • Jak zrezygnować z tworzenia ZFŚS w instytucji kultury?
 • Czy instytucja kultury może w polityce rachunkowości ustalić kwoty, do jakiej nie będzie naliczać odsetek?
 • Czy w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej (13 zł) trzeba ją uwzględnić przy rozliczeniu umowy o dzieło?
 • Jak zaewidencjonować w księgach rachunkowych i ująć w sprawozdaniu finansowym należności dochodzone na drodze sądowej?
 • Czy instytucja kultury może zwrócić zakwestionowaną wartość dotacji podmiotowej tytułem spłaty zobowiązania z bieżących środków instytucji pochodzących z dotacji podmiotowej od organizatora?
 • Czy pracownica instytucji kultury będąca na urlopie wychowawczym może podjąć pracę zarobkową u innego pracodawcy?
 • Co zrobić, gdy fundusz instytucji kultury wychodzi ujemny?
 • Czy pracownicy korzystający podczas pracy ze służbowego lub prywatnego samochodu osobowego muszą przechodzić w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej testy psychotechniczne?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • Czy za okres urlopu wychowawczego przysługuje urlop wypoczynkowy?