• Jak się bronić, gdy organizator przyznaje coraz mniejszą dotację podmiotową, która uniemożliwia instytucji kultury prowadzenie bieżącej działalności i realizację zadań statutowych?
 • Czy organizator może przekazać instytucji kultury realizację zadań z zakresu sportu?
 • Jak ująć w księgach i rozliczać dotację celową stanowiącą dopłatę do ceny biletu?
 • Dlaczego instytucje kultury mogą dokonywać przedpłat na podstawie faktury pro forma?
 • Czy mimo niezmiennej dotacji od organizatora instytucja kultury ma obowiązek waloryzować wynagrodzenia co roku?
 • Czy po 1 kwietnia 2014 r. można odliczać VAT od wydatków związanych z eksploatacją samochodu muzeum?
 • Co zrobić ze środkami finansowymi na koncie ZFŚŚ po jego likwidacji?
 • Jak stosować procedury zamówień publicznych po ostatniej nowelizacji pzp oraz ustawy o działalności kulturalnej?
 • Dlaczego z dotacji podmiotowej nie finansuje się zakupu środków trwałych?
 • Jaki zakres obowiązków ma w instytucji kultury radca prawny i jakich zadań dyrektor nie może mu zlecić?
 • W jakich przypadkach organizator może powołać dyrektora instytucji kultury bez przeprowadzania konkursu?
 • Czy koszty zakwaterowania i wyżywienia artysty instytucja kultury może zakwalifikować jako koszty podróży osób niebędących pracownikami?