• Czy w samorządowej instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o przyjmowaniu skarg?
  • Czy ewidencjonowanie faktur kosztowych będących podstawą refaktury z całkowitym pominięciem kont kosztowych i ujmowanie ich na kontach rozrachunkowych czy rozliczeniowych jest prawidłowe?
  • Kto wycenia wartość nieodpłatnie otrzymanych przez instytucję kultury usług?
  • Czy osobie z kadry zarządzającej w instytucji może być przyznany dodatek specjalny?
  • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa inwestycji, jeśli instytucja rozlicza VAT proporcją?
  • Dlaczego zwolnionych od VAT usług kulturalnych nie należy wliczać do wartości obrotu obliczanej dla potrzeb zastosowania zwolnienia podmiotowego?
  • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
  • Czy wobec wzmożonych kontroli przez ZUS umów o dzieło ich zawieranie dla instytucji kultury jest nadal bezpieczne?
  • Dlaczego powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) przez organizatora jest nieprawidłowe?
  • Czy dyrektor lub jakikolwiek inny pracownik samorządowej instytucji kultury, w której nie są przetwarzane informacje niejawne i nie funkcjonuje kancelaria niejawna, musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa informacji?