• Czy w czasie, gdy bibliotekarz, z którym biblioteka zawarła umowę-zlecenie na sprzątanie, korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy?
 • Jak rozliczyć prywatne jazdy dyrektora służbowym samochodem?
 • Jak zaksięgować otrzymanie dofinansowania na modernizację biblioteki?
 • Jak zaewidencjonować zakup środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji celowej a częściowo ze środków własnych instytucji kultury?
 • Co zrobić, gdy fundusz instytucji kultury wychodzi ujemny?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?
 • W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
 • Czy do sfinansowanej ze środków własnych instytucji zwróconej części dofinansowania oraz kwoty odsetek za zwłokę i kosztów sądowych można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Jak prawidłowo wystawić fakturę za usługi kulturalne na rzecz ambasady, jeśli nie jest ona podatnikiem VAT i nie jest zarejestrowana dla potrzeb VAT?
 • Czy z umowy zawartej przez telefon i pod wpływem błędu w imieniu instytucji kultury można się wycofać?
 • Czy instytucja kultury może w polityce rachunkowości ustalić kwoty, do jakiej nie będzie naliczać odsetek?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • Czy były pracownik instytucji kultury pobierający rentę ma prawo do korzystania ze świadczeń ZFŚS u tego pracodawcy?