• Czy instytucja kultury ma obowiązek publikowania sprawozdania finansowego na swojej stronie internetowej i w BIP?
 • Kiedy wypłaca się nagrodę roczną głównemu księgowemu — czy w miesiącu, w którym zadecyduje o tym dyrektor instytucji kultury, czy np. po zatwierdzeniu przez radę gminy sprawozdania finansowego i czy konieczny jest wniosek, czy wystarczy zarządzenie dyrektora?
 • Czy organizator może odwołać dyrektora podczas zwolnienia lekarskiego?
 • Co trzeba wiedzieć o nowych przepisach o kasach fiskalnych online i kiedy instytucje kultury będą miały obowiązek je wprowadzić?
 • Czy instytucja kultury, która wykupi parasol licencyjny oferowany przez jedną z firm na wyświetlanie filmów wymienionych w licencji producentów, powinna też zawrzeć umowę (stałą, czasową) z ZAIKS?
 • Jak wykazać podatek od dochodu wydatkowanego na cel inny niż objęty zwolnieniem od podatku w zeznaniu CIT-8?
 • Czy zmiana nazwy instytucji kultury pociąga za sobą konieczność zmiany NIP?
 • Czy można zmienić warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Czy w bibliotece publicznej do przeprowadzania zajęć z dziećmi przez bibliotekarza wymagane jest przygotowanie pedagogiczne? Czy pracownicy muzeum, prowadzący lekcje muzealne i warsztaty z dziećmi i np. mieć ukończone studia podyplomowe z pedagogiki?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektorów, którzy byli zatrudnieni w instytucjach kultury przed 2012 r. na umowę na czas nieokreślony, a których organizator nie powołał ponownie na to stanowisko po zmianie przepisów?
 • Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi i móc z nich sfinansować to wydarzenie?
 • Czy instytucja kultury może w formie dotacji przekazać środki finansowe innej instytucji kultury na współorganizację imprezy?