• Jakie stanowisko zajął na specjalne zapytanie redakcji Poradnika Instytucji Kultury Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia w księgach rachunkowych instytucji kultury użyczonych jej bezpłatnie nieruchomości?
 • Czy instytucja kultury, która otrzymuje dotację podmiotową od organizatora i osiąga przychody własne, może korzystać ze zwolnienia od VAT od szkoleń jako finansowana ze środków publicznych?
 • Dlaczego dyrektor instytucji może się zrzec zwrotu przysługujących mu kosztów podróży służbowej?
 • Czy pracownikowi, który pobiera świadczenie rehabilitacyjne, należy wypłacać dodatek stażowy?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Dlaczego powierzenie przez organizatora pełnienia obowiązków dyrektora (tzw. p.o.) jest nieprawidłowe?
 • Czy po najnowszej interpretacji ogólnej resortu finansów również stowarzyszenie może teraz korzystać ze zwolnienia usług kulturalnych od VAT?
 • W której części akt osobowych pracownicy przechowywać oświadczenie ojca dziecka o niekorzystaniu z urlopu wychowawczego?
 • Czy samorządowa instytucja kultury może finansować zakupy wiązanek okolicznościowych w związku z przejściem pracownika na emeryturę?
 • Czy z powodu braku środków można odroczyć wypłatę odprawy emerytalnej?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Jak prawidłowo skorygować wartość naliczonych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników biblioteki?
 • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedkładania planu finansowego co miesiąc?
 • Co zrobić, gdy instytucja wykazuje stratę przewyższającą jej fundusz podstawowy?
 • Jak wykorzystać media społecznościowe do promocji wydarzeń organizowanych przez instytucje kultury?