• Jak zgodnie z przepisami rozwiązać sytuację, gdy bibliotekarze pracują po 6 dni w tygodniu?
 • Jak ewidencjonować należności dochodzone na drodze sądowej i jak wykazać odpis aktualizujący należności w bilansie?
 • Co zrobić, jeśli instytucja chce ponownie zatrudnić pracownika, który odszedł na emeryturę?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?
 • Jak prawidłowo ująć w regulaminie wynagradzania dzień wypłaty wynagrodzenia?
 • Jak ewidencjonować na kasie fiskalnej sprzedaż biletów zakupionych przez widzów poprzez zewnętrznego operatora witryny internetowej, oferującego bilety wstępu na wydarzenia w całym kraju?
 • Czy gminny ośrodek kultury, w którym pracuje 4 osoby, może przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej skorzystać z ulg i wsparcia innych instytucji?
 • W jaki sposób zaksięgować zakup nowości wydawniczych sfinansowanych dotacją z Biblioteki Narodowej?
 • W jakich godzinach udziela się urlopu wypoczynkowego?
 • Czy do sfinansowanej ze środków własnych instytucji zwróconej części dofinansowania oraz kwoty odsetek za zwłokę i kosztów sądowych można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych?
 • Czy w czasie, gdy bibliotekarz, z którym biblioteka zawarła umowę-zlecenie na sprzątanie, korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy?
 • Jak rozliczyć prywatne jazdy dyrektora służbowym samochodem?
 • W jakim terminie przedawniają się roszczenia muzeum z tytułu nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane?
 • Czy biblioteka publiczna może sfinansować wydanie książki poety na jego wniosek opatrzony prośbą o wsparcie finansowe?