• Czy można zmienić warunki pracy i płacy pracownika zatrudnionego na zastępstwo?
 • Jakie najważniejsze dla instytucji kultury przepisy wprowadziła tzw. ustawa sektorowa w sprawie dostosowania polskich przepisów do RODO?
 • Kto powinien zamortyzować środek trwały używany w użyczonym przez organizatora budynku — instytucja czy organizator?
 • Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa modernizacji obcego środka trwałego?
 • Jak rozliczać samochód prywatny pracownika wykorzystywany do celów służbowych przez część dnia?
 • Jak rozliczyć czas pracy animatora kina?
 • Czy w przypadku wypłaty nagrody rocznej zastępcy dyrektora podlega on wymogom ustawy kominowej czy regulacjom wewnętrznym biblioteki tzn. regulaminowi wynagradzania, w którym określone są zasady nagradzania pracowników?
 • Czy marża handlowa, która stanowi wynagrodzenie dla muzeum, za sprzedaż pamiątek od innych kontrahentów, powinna wchodzić do limitu 20 000 zł uprawniającego do zwolnienia od stosowania kasy fiskalnej?
 • Czy pracownicy pobierającej zasiłek macierzyński z ZUS nie należy wypłacać dodatku stażowego?
 • Jakie dokumenty wchodzą w zakres tzw. dokumentacji pracowniczej?
 • Jaka jest sytuacja prawna dyrektora instytucji w związku z jej podziałem? Czy zostaje on z mocy prawa dyrektorem jednej z nowopowstałych instytucji?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę z wolontariuszem na świadczenie darmowej pracy?
 • Czy instytucja kultury, która finansuje wszelkie zakupy z dotacji podmiotowej, a więc pieniędzy publicznych, musi traktować ten zakup jako zamówienie publiczne (z wolnej ręki) i w związku z tym od 1 sierpnia będzie miała obowiązek przyjmowania za ten zakup faktury elektronicznej?