• Na jakie nowe, ważne dla instytucji kultury, przepisy dotyczące zamówień publicznych należy zwrócić uwagę?
 • Czy nowe przepisy o rzeczach znalezionych stosuje się także do zabytków archeologicznych?
 • Dlaczego dyrektor instytucji może się zrzec zwrotu przysługujących mu kosztów podróży służbowej?
 • Czy biblioteka może za symboliczną złotówkę sprzedawać książki bez kasy fiskalnej?
 • Dlaczego nie każda impreza organizowana przez instytucję kultury jako realizacja celów statutowych musi przynieść zysk?
 • Dlaczego do instytucji kultury nie stosuje się przepisów antykryzysowych?
 • Jak prawidłowo skorygować wartość naliczonych rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników biblioteki?
 • Komu odchodzący na emeryturę dyrektor instytucji kultury powinien przekazać mienie instytucji i dlaczego nie może to być komisja, która się składa z pracowników organizatora?
 • Na jakich kontach zaewidencjonować zwrot VAT za zakup muzealiów sfinansowanych dotacją?
 • Jak opodatkować i oskładkować wypłacone pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia?
 • Jak udokumentować i zaksięgować zdarzenia gospodarcze związane z najmem pomieszczeń instytucji kultury?
 • Jakie procedury antymobbingowe warto wprowadzić w instytucji kultury?