• Czy w związku z chorobą lub urlopem pracownika należy zmniejszyć jego dodatek funkcyjny?
 • Czy i w jaki sposób biblioteka może sprzedać niepotrzebny, zbędny sprzęt i z jakimi formalnościami oraz obowiązkami podatkowymi jest to związane?
 • Czy sprzedaż wierzytelności biblioteki jest zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych?
 • Czy odwołany dyrektor powinien świadczyć pracę w okresie wypowiedzenia?
 • Jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o pracę pracownika instytucji kultury, który wygrał konkurs na dyrektora?
 • Czy na podstawie wystawionego przez gospodarstwo rolne pokwitowania ośrodek kultury może zapłacić za otrzymane kwiaty?
 • Jakie ostatnie zmiany w prawie zamówień publicznych są najważniejsze dla instytucji kultury?
 • Jak wykazać w bilansie nierozliczone projekty z lat ubiegłych?
 • Jak prawidłowo stosować zadaniowy czas pracy w instytucji kultury?
 • Kto powinien zdecydować o wypłacie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury, jeśli dyrektor przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim?
 • Czy instytucja kultury może wypłacać zaliczki na poczet zamówionych np. usług, jeśli wynikają one z zawartych umów?
 • Jak prawidłowo ująć wyjazd służbowy pracownika na szkolenie w księgach rachunkowych instytucji kultury?
 • Jakie skutki podatkowe dla instytucji kultury ma nieodpłatne przekazanie majątku trwałego innemu podmiotowi i jak prawidłowo zastosować odpowiednie przepisy ustawy o przedsiębiorstwach państwowych?
 • Jakie składniki wynagrodzenia wchodzą w skład podstawy do ustalenia nagrody rocznej dla dyrektora instytucji i głównego księgowego?