• Jak opodatkować użyczenie budynku instytucji kultury przez organizatora?
 • Kto powinien ustalić wysokość dodatku stażowego dyrektora instytucji kultury — organizator czy pracownik instytucji odpowiedzialny za płace?
 • Czy instytucja kultury, która nie jest podatnikiem VAT, wystawia rachunki, czy jednak faktury?
 • Jak rozliczyć podatkowo i jak ująć w księgach koszty zaniechanej inwestycji? Kto powinien podjąć decyzję o zaniechaniu inwestycji — dyrektor instytucji czy organizator?
 • Czy instytucja kultury powinna prowadzić ewidencję pieczątek?
 • Co to znaczy, że instytucja kultury prowadzi działalność gospodarczą i jakie wpisy powinna uzyskać?
 • Kiedy należy wypłacić nagrodę jubileuszową?
 • Czy kadrowy w instytucji kultury powinien dokonywać oceny ryzyka zawodowego?
 • Jak zaksięgować zakup używanego instrumentu po kapitalnym remoncie sfinansowanego ze środków własnych?
 • Czy kwoty zwróconych, nienależnie pobranych uprzednio składek na ubezpieczenie zdrowotne, są przychodem pracownika?
 • Czy dla zagranicznego wynagrodzenia artysty, który wystawia fakturę za wykonanie utworu, instytucja może zastosować zwolnienie od VAT jak dla polskiego artysty?
 • Czy przebywającemu na zwolnieniu lekarskim pracownikowi można potrącać raty pożyczki i dodatkowego ubezpieczenia z kwoty dodatku stażowego, czy należy go wypłacać w całości, a od pracownika żądać wpłaty poszczególnych rat do kasy?
 • Na jakiej podstawie prawnej instytucja kultury może zarządzać placami zabaw w gminie?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może wyrazić zgodę, aby zobowiązany na naprawienia szkody pracownik spłacał należność w ratach?
 • W jaki sposób księgować naliczenie oraz refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS otrzymanych z urzędu pracy za skierowanych bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych?