7 lutego 2011 r. na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych ustaw. Nakłada on odpowiedzialność na pracowników jednostek publicznych i głównych księgowych.

Projekt zakłada:

  1. poszerzenie zakresu podmiotowego osób objętych odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dotychczas odpowiedzialności nie ponosili pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, chyba że kierownik powierzył im określone zadania na piśmie — nowy przepis obejmowałby, np. głównych księgowych);
  2. dostosowanie opisu naruszeń dyscyplin finansów publicznych do zmieniających się przepisów m.in. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 257, poz. 1726 z późn. zm.) – zmiany dotyczą zwłaszcza naruszeń związanych z realizacją programów/projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, mają na celu usprawnienie dochodzenia odpowiedzialności;
  3. utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce kilkunastu resortowych komisji orzekających oraz zmodyfikowanie sposobu wynagradzania rzeczników dyscypliny finansów publicznych oraz członków komisji orzekających (doprecyzowano też nadzór administracyjny nad poszczególnymi komisjami),
  4. zaostrzenie przepisów dotyczących wymiaru kary.

Obecnie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w zakresie określonym w art. 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), ponoszą osoby fizyczne, które w ramach pełnionych funkcji lub wykonywanych obowiązków gospodarują środkami publicznymi, tj.:

  1. osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;
  2. kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;
  3. pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;
  4. osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Ministerstwo podobny projekt prezentowało już wcześniej — w połowie 2010 r. (nie został on jednak przyjęty przez rząd).