Do 23 września br. trwa nabór zgłoszeń do XI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!” na działania adresowane do dzieci w wieku 2-9 lat i ich rodzin. Organizatorem akcji jest Fundacja BGK. W ramach inicjatywy 50 projektów otrzyma dofinansowanie do 10 000 zł.

Nadrzędnym celem konkursu „Na dobry początek!” jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących gminy do 20 000 mieszkańców na terenie Polski, z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, w tym wspieranie rozwoju dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym poprzez realizację zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym. Bardzo ważnym zadaniem inicjatywy jest wykorzystanie nowatorskich metod pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wpływających na interakcję między dziećmi, rozwijanie umiejętności komunikacji i współpracy w grupie, kreatywność, czy rozwój zdolności manualnych oraz aktywność ruchową i rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi np. zajęcia z logopedą, pedagogiem specjalnym, psychologiem, dietetykiem, zajęcia terapeutyczne.

Udział w inicjatywie mogą wziąć domy kultury, biblioteki publiczne fundacje oraz stowarzyszenia.

Dofinansowanie może być przeznaczone na przygotowanie i prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku 2-9 lat, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu związanego z realizacją projektu oraz porady specjalistyczne, warsztaty dla rodziców.

Projekty można składać w dwóch ścieżkach. Pierwsza ścieżka dotyczy dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej lub szkolnej i skierowana jest do dzieci w wieku 3–9 lat i ma na celu wprowadzenie nowatorskich metod w zakresie stymulowania rozwoju. Druga ścieżka natomiast obejmuje dzieci nieuczestniczące w żadnej formie edukacji przedszkolnej i skierowana jest do dzieci w wieku 2-5 lat i ma na celu umożliwienie dostępu do edukacji.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 16 listopada br.