Pytanie

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Nierozliczoną kwotę widniejącą na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów instytucja kultury w chwili nieodpłatnego przekazania organizatorowi środka trwałego zalicza do pozostałych przychodów operacyjnych.

Wyjaśnienie

Otrzymaną dotację na zakup środka trwałego kwalifikuje się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Tak samo kwalifikuje się nieodpłatne otrzymanie. Następnie kwota wykorzystana dotacji na zakup środka trwałego stopniowo zwiększa pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego (art. 41 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Instytucja kultury dotychczas amortyzowała środek trwały, a zatem w momencie przekazania go organizatorowi musi zaprzestać amortyzacji i wyksięgować środek trwały ze swoich ksiąg zapisem:

  • Wn 070 „Umorzenie środków trwałych” — dotychczasowe umorzenie środka trwałego,
  • Wn 761 „Pozostałe koszty operacyjne” — nieumorzona wartość środka trwałego,
  • Ma 010 „Środki trwałe” — wartość początkowa środka trwałego;

oraz równolegle rozliczenia międzyokresowych przychodów:

  • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
  • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 14 lipca 2022 r. poz. 1488)