Teatr wystawia w niektóre dni tygodnia dwa spektakle. Przerwa między zakończeniem pierwszego a początkiem drugiego wynosi 1,5 godziny. Czy aktorzy i zespół realizatorów przedstawienia mają obowiązek przebywania w tym czasie w teatrze? Czy przerwę taką trzeba wliczyć do czasu pracy i naliczyć od niej wynagrodzenie?

Wszystko zależy od tego, jak te kwestie reguluje obowiązujący w teatrze regulamin pracy. Zadaniem regulaminu pracy jest ustalenie organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków pracodawcy i pracowników (art. 104 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp).

Wyjaśnienie

Oznacza to, że obowiązkiem teatru jako pracodawcy jest zawarcie w regulaminie pracy regulacji dotyczących m.in. (art. 1041 § 1 kp):

  • organizacji pracy,
  • warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, a przede wszystkim
  • określenie systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Jeżeli w teatrze stosuje się przerywany czas pracy na podstawie art. 26c ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (dalej: ustawa o działalności kulturalnej), to fakt ten powinien mieć podstawę prawną w regulaminie pracy. W tym źródle zakładowego prawa pracy powinien wówczas znaleźć się zapis określający godziny pracy oraz długość przerwy w pracy.

Przykład

W teatrze w niektóre dni tygodnia grane są dwa przedstawienia, między którymi jest półtoragodzinna przerwa. Jakie rozwiązania dotyczące czasu pracy można przyjąć?

Wariant A
W dni, w których grane są dwa spektakle, czas pracy rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 23:00.

W tym przypadku mimo przerwy pomiędzy spektaklami wynoszącej np. 1 godzinę 30 minut czas ten jest czasem pracy aktorów, za który należy im się wynagrodzenie. Czas pracy jest czasem, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 kp). Zatem w czasie przerwy pomiędzy spektaklami pracownicy nie mogą samowolnie opuścić zakładu pracy. Pomiędzy spektaklami pozostają do dyspozycji pracodawcy, np. przygotowując się do kolejnego przedstawienia. Pracodawca może wyrazić zgodę na przebywanie pracowników w czasie przerwy pomiędzy spektaklami w innym miejscu niż zakład pracy.

Wariant B
W dni, w których grane są dwa spektakle, czas pracy trwa od godziny 14:00 do godziny 18:00 i od godziny 19:30 do godziny 23:30.

W tym przypadku przerwa wynosząca 1 godzinę 30 minut nie jest wliczana do czasu pracy i za czas jej trwania pracownikom nie należy się wynagrodzenie. Wówczas pracownik może, a nawet powinien opuścić zakład pracy. Jeżeli chce pozostać w teatrze, musi mieć na to zgodę pracodawcy, ponieważ zamierza przebywać w zakładzie pracy poza godzinami pracy.

Tak więc w regulaminie pracy obowiązującym w teatrze powinien znaleźć się zapis określający, czy przerwa pomiędzy spektaklami jest wliczana do czasu pracy, czy też nie, ponieważ stanowi element przerywanego czasu pracy, o którym mowa w art. 26c ust. 1-2 ustawy o działalności kulturalnej.

Podstawy prawne

  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 787)
  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 203 poz. 1230)