• Liczba stron: 72
 • ISBN-13: 978-83-935974-6-8
 • Cena katalogowa: 49,00 zł
 • Cena dla prenumeratorów: 44,00 zł
 • Stan prawny: styczeń 2014

Rezerwy tworzy się w przypadku istnienia określonego ryzyka gospodarczego. W przypadku instytucji kultury ryzyko to może powstać np. w razie wystąpienia klęsk żywiołowych czy też w wyniku jej bieżącej działalności. Konsekwencją oceny ryzyka jest decyzja dyrektora instytucji kultury, aby w uzasadnionych przypadkach utworzyć rezerwę. W takim przypadku bierze się pod uwagę zasadę ostrożności w prowadzeniu polityki finansowej jednostki a także obowiązek urealnienia osiąganych przez nią wyników finansowych.

Przy czym należy pamiętać, że każda instytucja kultury, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu i ogłaszaniu, ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aby przybliżyć Państwu problematykę rezerw w rachunkowości, Redakcja Poradnika Instytucji Kultury przygotowała nową publikację pt.

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucji kultury. Zasady bilansowe i podatkowe.

Z publikacji dowiedzą się Państwo:

 • Kiedy instytucja kultury ma obowiązek ustalać aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • W jakich sytuacjach należy tworzyć rezerwy?
 • Jak ewidencjonować rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w księgach rachunkowych?
 • Jak wyceniać i inwentaryzować rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
 • Jak prawidłowo wyliczać różnice przejściowe między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów?
 • Kiedy ustalać aktywa a kiedy rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego?
 • Jak ująć rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym instytucji kultury?

Przedstawiona w publikacji problematyka rezerw w rachunkowości może być pomocnym narzędziem w pracy głównego księgowego i pracowników służb finansowo-księgowych instytucji kultury. Książka będzie także pomocna w analizowaniu i rozwiązywaniu zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem instytucją kultury.

Spis treści

1. Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w instytucjach kultury
1.1. Informacje wstępne
1.2. Podstawowe kategorie rezerw i rozliczeń międzyokresowych biernych w instytucji kultury
1.3. Ujęcie rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych
1.4. Wycena rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.5. Inwentaryzacja rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.6. Prezentacja rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w sprawozdaniu finansowym

2. Rezerwy i aktywa w aspekcie odroczonego podatku dochodowego — ujęcie praktyczne
2.1. Różnice przejściowe między wartością bilansową a wartością podatkową aktywów i pasywów
2.2. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.3. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2.4. Prezentacja aktywów oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym