Pytanie

Dyrektor instytucji kultury, powołany na to stanowisko w 2011 r. na czas nieokreślony, 15 maja br. złożył rezygnację z powierzonego mu stanowiska z dniem 30 czerwca. Wójt nie zgodził się na zakończenie stosunku pracy w tym terminie i ustalił, że nastąpi to dopiero z dniem 31 sierpnia.
Czy wójt może utrudnić dyrektorowi odejście z samorządowej instytucji kultury i żądać 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia?

Rezygnującego ze stanowiska dyrektora instytucji kultury obowiązują ogólne przepisy dotyczące rozwiązywania umów o pracę.

Wyjaśnienie

Dyrektor instytucji kultury powołany na czas określony może być odwołany przed upływem tego okresu (art. 15 ust. 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej):

  • na własną prośbę;
  • z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
  • z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
  • w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 5;
  • w przypadku przekazania państwowej instytucji kultury do prowadzenia jednostce samorządu terytorialnego (w trybie art. 21a ust. 2–6 ustawy o działalności kulturalnej).

Z przepisu tego nie wynika obowiązek organizatora do odwołania dyrektora instytucji kultury, który złożył rezygnację. Wskazuje na to użyty w przepisie zwrot «może», który daje organizatorowi taką możliwość, lecz do niczego go nie zobowiązuje.

W sprawach dotyczących powoływania i odwoływania dyrektora instytucji kultury w zakresie nieuregulowanym w ustawie o działalności kulturalnej, mają zastosowanie przepisy art. 68–72 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, dalej: kp (art. 26a ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej).

Do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, jak ma to miejsce w przypadku dyrektorów instytucji kultury, stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z pewnymi wyłączeniami (art. 69 kp).

Dlatego dopuszcza się rozwiązanie tego stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem z zachowaniem okresów przewidzianych w art. 36 kp. Zatem, jeśli dyrektor został powołany w 2011 r., to powinien rozwiązać stosunek pracy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wójt w takim przypadku może się jedynie zgodzić na zwolnienie dyrektora z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 362 kp). Dyrektor może też rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron (art. 30 § 1 pkt 1 kp).

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie — niezwłocznie lub w określonym terminie — odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał (art. 70 § 1 kp). Zwracam jednak uwagę, że w tym przypadku to dyrektor złożył rezygnację.

Zatem wójt nie sporządza aktu odwołania. Odwołanemu dyrektorowi nie przysługuje roszczenie o uznanie odwołania za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, może on natomiast dochodzić przed sądem pracy innych roszczeń, np. wynikających z naruszenia przepisów art. 72 § 1–3 kp. W przypadku rezygnacji ze stanowiska dyrektora instytucji kultury te zasady nie mają jednak zastosowania.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 862)
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 12 października 2016 r. poz. 1666; ost. zm. Dz.U. z 30 grudnia 2016 r. poz. 2255)