Pytanie

Instytucja kultury podpisała umowę o powierzenie grantu. Czas realizacji zadania do końca roku, a środki zostaną przyznane po zakończeniu zadania, najprawdopodobniej już w nowym roku obrotowym. W projekcie będzie wystawiona jedna faktura.
Jak to ująć w księgach?

Wartość grantu po podpisaniu umowy ujmuje się jako rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Wyjaśnienie

Koszty związane z realizacją projektu powinny być ujmowane w księgach rachunkowych na bieżąco.

Oznacza to, że odnosi się je odpowiednio na konta zespołu 0, 4, 5 lub 7 w zależności od przyjętych zasad ewidencji i rodzaju poniesionych kosztów. Instytucja kultury powinna prowadzić oddzielne konta analityczne dla realizowanego zadania.

Kwota otrzymanej refundacji, jako pośrednio związana z działalnością, podlega ujęciu w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody operacyjne. Otrzymane środki instytucja kultury ujmuje w przychodach jednorazowo w momencie ich otrzymania, w tym przypadku w roku następnym.

Inaczej jest w przypadku refundacji wydatku poniesionego na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji, gdzie środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych należy zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Kwoty te zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (art. 41 ust. 1 pkt 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości). Po podpisaniu umowy o przyznanie środków instytucja kultury może do ksiąg rachunkowych wprowadzić następujące zapisy:

 1. Informacja o przyznaniu grantu (podpisanie umowy):
  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Umowa grantu”),
  • Ma 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
 2. Faktura za wykonanie zadania sfinansowanego grantem:
  • Wn — odpowiednie konto zespołu 0, 4, 5 lub 7,
  • Ma 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”.
 3. Zapłata za fakturę:
  • Wn 201 „Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami”,
  • Ma 130 „Rachunek bankowy”.
 4. Wpływ środków z grantu w następnym roku:
  • Wn 130 „Rachunek bankowy”,
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki”.

Po wpływie środków pieniężnych na rachunek bankowy do ksiąg rachunkowych należy wprowadzić zapis:

 • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
 • Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.

Przy czym jeśli zadanie polegało na zakupie czy wytworzeniu środka trwałego, zapis ten dotyczy tylko amortyzacji naliczonej do chwili wpływu refundacji.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 1 lutego 2021 r. poz. 217; ost. zm. Dz.U. z 30 listopada 2020 r. poz. 2123)