Pytanie

Po zastosowaniu konta „Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej” powstaje problem z podziałem środków na poszczególne grupy w celu rozliczenia się z organizatorem. Rozbudowanie analityki tego konta (zużycie energii i materiałów, usługi obce itp.) będzie rozwiązaniem tego problemu.
Problem zaczyna się jednak przy pobraniu gotówki z konta bankowego w celu uzupełnienia pogotowia kasowego, a później przy wypłacie z kasy zaliczek dla pracowników. Jak zaksięgować rozliczenie kasowe dotacji?

Zasady i sposób ewidencji rozliczenia kasowego dotacji każda instytucja kultury ustala samodzielnie. Jeśli instytucja wykorzystuje do tego celu konto pozabilansowe „Rozliczenie kasowe dotacji”, to zapisy dotyczące wydatkowania środków pieniężnych ujmuje na nim w momencie dokonania zapłaty, czyli faktycznego wydatku.

Wyjaśnienie

Pobranie gotówki z banku do kasy nie jest wydatkiem, a zatem w tym przypadku na koncie „Rozliczenie kasowe dotacji” nie dokonuje się zapisu. Na tym koncie ujmuje się zapis, gdy za przedstawioną fakturę lub rachunek:

 • kasjer zapłaci gotówką,
 • pracownik — z pobranej zaliczki — w momencie:
  • jej rozliczenia lub
  • przyjęcia materiałów lub towarów do magazynu albo zaliczenia ich bezpośrednio w koszty.

Warto zwrócić uwagę, że zapisy danej operacji gospodarczej w księgach rachunkowych muszą być zgodne z ich treścią ekonomiczną wynikającą z dowodu księgowego (art. 20 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).
Dlatego też faktury zakupu, także te opłacone gotówką (z pobranej zaliczki) przez pracownika, powinny być ewidencjonowane za pomocą konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”, co umożliwia kontrolę stanu rozrachunków.

Ewidencja zaliczki na zakupy oraz ich kasowe rozliczenie można w księgach rachunkowych ująć następująco:

 1. Pobranie gotówki z banku do kasy:
  • Wn 141 „Środki pieniężne w drodze”,
  • Ma 130 „Rachunek bieżący”.
 2. Wpłata gotówki do kasy:
  • Wn 101 „Kasa”,
  • Ma 141 „Środki pieniężne w drodze”.
 3. Wypłata zaliczki pracownikowi:
  • Wn 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analitycznie: Imienne konto pracownika),
  • Ma 101 „Kasa”.
 4. Faktura zakupu opłacona gotówką przedłożona przez pracownika do rozliczenia
   1) zakup odnoszony bezpośrednio w koszty:

  • Wn 401 „Zużycie materiałów i energii”,
  • Wn 221 „VAT naliczony”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”; równolegle:
  • Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  • Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analitycznie: Imienne konto pracownika),
  • Wn 988 „Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej”;
   2) zakup materiałów przyjmowanych na magazyn:

  • Wn 310 „Materiały”,
  • Ma 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”; równolegle:
  • Wn 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”,
  • Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analitycznie: Imienne konto pracownika),
  • Wn 988 „Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej”.
 5. Rozliczenie zaliczki przez pracownika w przypadku wpłaty do kasy niewykorzystanej zaliczki:
  • Wn 100 „Kasa”,
  • Ma 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” (analitycznie: Imienne konto pracownika).

Do konta „Rozliczenie kasowe dotacji podmiotowej” można stosować analitykę — tak jak zaproponowano w pytaniu — będzie to na pewno wygodniejsze i mniej pracochłonne niż stosowanie wielu kont pozabilansowych.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330)