Państwowe i samorządowe instytucje kultury, Archiwa Państwowe oraz instytucje filmowe mogą składać wnioski do 11 maja 2012 r. w kolejnej edycji Programu Wieloletniego KULTURA +, priorytet Digitalizacja. Budżet Programu w tym roku wynosi 18 mln zł.

Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym zaś celem priorytetu jest wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.

Celem Programu jest:

  • zorganizowanie sieci pracowni digitalizacyjnych co znacząco przyśpieszy digitalizację zasobów kulturowych;
  • digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego w tym: materiałów bibliotecznych, muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz materiału audiowizualnego;
  • zorganizowanie sieci profesjonalnych repozytoriów cyfrowych, umożliwiających właściwe przechowywanie zdigitalizowanych zbiorów;
  • udostępnienie zbiorów za pośrednictwem Internetu w postaci cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów, rejestrów, ewidencji, kolekcji zabytków i wortali audiowizualnych;
  • zwiększenie dostępności zbiorów polskich muzeów, bibliotek, archiwów, zbiorów audiowizualnych i zasobów zabytków.

W projekcie można uzyskać dofinansowanie na następujące zadania:

  • tworzenie infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych poprzez: tworzenie i wyposażenie pracowni digitalizacji w skanery, sprzęt komputerowy, urządzenia do masowego przechowywania i udostępniania danych oraz oprogramowanie;
  • digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa narodowego w tym muzealiów, zabytków, materiałów archiwalnych, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów audiowizualnych;
  • udostępnienie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych poprzez prowadzenie archiwów cyfrowych, bibliotek cyfrowych, wirtualnych muzeów oraz mediatek cyfrowych.

Możliwe jest złożenie wniosku obejmującego jednocześnie projekty inwestycyjne i digitalizacyjne.

Minimalna kwota wnioskowana to 100 000 zł, a maksymalna kwota, o którą można ubiegać to 2 mln zł.

Operatorem priorytetu Digitalizacja jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Więcej informacji na stronie www.nina.gov.pl.