Tylko do 21 września br. trwa nabór w jesienno-zimowej edycji projektu „Staże w instytucjach kultury”, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Staże są bezpłatne. Dla najlepszych stażystów przewidziano szkolenia z zakresu zarządzania kulturą.

Staże w instytucjach kultury umożliwiają studentom zdobycie pierwszych szlifów zawodowych a instytucjom kultury zapewniają możliwość pozyskania nowych, kreatywnych pracowników.

Aby wziąć udział w projekcie stażowym, należy:

  • być studentem studiów artystycznych lub humanistycznych związanych z kulturą, takich jak np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia itd.,
  • mieć średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0 (w przypadku wolnych miejsc stażowych, będą przyjmowane osoby z niższą średnią),
  • być na 3‒5 roku studiów magisterskich, 3. rok studiów licencjackich, 1‒2. rok studiów uzupełniających magisterskich, a także studentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, lub absolwentem wymienionych studiów,
  • mieć nie więcej niż 30 lat,
  • podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • spełniać dodatkowe warunki określone przez instytucję przyjmującą, jak np. znajomość języków obcych, obsługa komputera itp.

Termin rozmów kwalifikacyjnych przewidziano na 6 i 7 października br. Staże natomiast powinny rozpocząć się 6 października br. i potrwać do 4 marca 2016 r. Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe. Mogą to być dowolne godziny i dni, w rezultacie dające czas realizacji stażu od 160 godzin do 320 godzin.

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie stażowym. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest dostarczenie kompletu doku-mentów, w tym planu stażu, sprawozdania ze stażu oraz listu rekomendującego.

Zarówno instytucja kultury, która chce przyjąć na staż, jak o osoby aplikujące o staż powinny wypełnić odpowiednie formularze, znajdujące się na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury.