Nabór do konkursu w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosiła Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Gminne domy kultury i gminne biblioteki, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców mogą ubiegać się o dotacje do 7000 zł na projekty minimum 6-miesięczne. Warunkiem jest, aby projekt rozpoczynał się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwał nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r.

Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13–19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Termin składania wniosków upływa 10 października 2013 roku.

Preferowane będą projekty mające dodatkowe finansowanie w wysokości co najmniej 20% wartości projektu (z innych źródeł lub w formie własnego wkładu finansowego).

Dotacje nie będą przyznawane na:

  • pokrycie bieżących kosztów działania organizacji niezwiązanych bezpośrednio z realizacją projektu;
  • organizację jednorazowych akcji (np. konferencje, wyjazdy, szkolenia);
  • koszty prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących kontynuację realizacji standardowego programu nauczania w szkołach (w tym etaty);
  • pomoc charytatywną;
  • organizację typowych form wypoczynku zimowego młodzieży;
  • stypendia i mini-dotacje.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Programu „Równać Szanse”.