Rusza nabór wniosków dla instytucji kultury w ramach XI Priorytetu „Kultura i Dziedzictwo Kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”.

Od 2 do 23 kwietnia instytucje kultury mogą składać wnioski w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowania tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Nabór wniosków prowadzi Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja pośrednicząca.

Instytucje kultury mogą otrzymać dofinansowanie na:

  • budowę, rozbudowę, remont i przebudowę,
  • zakup i remont trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej (wyłącznie jako jeden z elementów projektu).

Celem działania 11.2. jest rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym oraz zwiększenie dostępu do kultury. Do podziału w Działaniu 11.2 „Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym” jest kwota ponad 46 mln zł.

Więcej informacji o naborze na stronie www.poiis.mkidn.gov.pl.