Do poniedziałku 11 lipca 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu II Rozwój Programu Dom Kultury+.

Mogą je składać beneficjenci programu, którzy wzięli udział w szkoleniach podstawowych oraz uzyskali akceptację Narodowego Centrum Kultury dla przedłożonej Strategii Rozwoju.

Cele Priorytetu to m.in. aktywizacja i integracja społeczności lokalnych, budowanie partnerstwa, w szczególności lokalnego, wsparcie realizacji projektów międzypokoleniowych opartych na współdziałaniu i tolerancji, pielęgnacja tradycji oraz kultury regionu, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wdrożenie innowacyjnych, atrakcyjnych projektów edukacji kulturalnej, wzbogacenie oferty kulturalnej domów kultury oraz dostosowanie jej do potrzeb społeczności lokalnych.

Przewidywany budżet Priorytetu w roku 2011 wynosi 500 000 zł. Projekty mogą być realizowane od 18 lipca do 23 listopada br.