Na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada Ministrów zdecydowała o przesunięciu planowanych wydatków pomiędzy latami 2012–2014–2015. Oznacza to, że łączne nakłady na program wyniosą 369 761 000 zł, w tym 270 000 zł z budżetu państwa oraz 78 511 000 zł z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Przyczyną zmian jest mniejsze niż zakładano wydatkowanie środków w ramach Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” w pierwszym i drugim roku jego obowiązywania. Stąd konieczność zmiany:

 • kwot wydatków w porównaniu do założonego harmonogramu,
 • struktury finansowania zadań, limitów czasowych

oraz rozszerzenie kręgu potencjalnych wnioskodawców.

Beneficjenci wskazywali, że podstawową przeszkodą udziału w programie jest konieczność wniesienia wkładu własnego w wysokości 60% całkowitego kosztu zadania. Modyfikacja ma jedynie na celu zmniejszenie przeszkód w uzyskaniu środków finansowych przez beneficjentów. W ramach kosztów kwalifikowanych dla priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”, nie uwzględniono możliwości finansowania wydatków ponoszonych przez Operatora na obsługę priorytetu, w tym na przeprowadzenie naboru wniosków, procedurę rozpatrzenia, promocję programu, szkolenia, kontrolę i monitoring, itp.

Dlatego zmiany w Priorytecie „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” polegają na:

 1. przesunięciu planowanych a niezrealizowanych wydatków z 2012 roku na rok 2014,
 2. zmianie struktury finansowania zadań (75% — dofinansowanie z budżetu państwa, 25% — wkład własny wnioskodawców; do tej pory było to odpowiednio 40% i 60%),
 3. zmianie kręgu adresatów programu poprzez jego poszerzenie o biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury oraz instytucje kultury, w ramach których zostały zorganizowane biblioteki publiczne, dla których założycielem są gminy miejskie do 50 000 mieszkańców,
 4. podniesieniu limitu kwotowego maksymalnego dofinansowania do kwoty 1 875 000 zł i wprowadzeniu wspólnego limitu kwotowego minimalnego oraz maksymalnego dofinansowania z budżetu państwa dla zadania nr 1 (nowa inwestycja) i zadania nr 2 (modernizacja obiektu) na poziomie od 50 000 zł do 1 875 000 zł,
 5. wprowadzeniu jednego limitu czasowego — 36 miesięcy,
 6. rozszerzeniu listy kosztów kwalifikowanych.

W przypadku priorytetu „Digitalizacja” przesunięciu ulegają wydatki ujęte w harmonogramie z 2012 na 2014 rok. Z powodu większego zainteresowania realizacją projektów digitalizacyjnych niż inwestycyjnych, zmieniono proporcję między wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Dodatkowo w przypadku Priorytetu „Digitalizacja” istotne jest powołanie nowego Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych. Będzie on finansowany poza trybem naboru wniosków, co spowoduje zmniejszenie puli środków przewidzianych na tryb konkursowy. Jednocześnie w całym programie usuwa się z listy uprawnionych wnioskodawców „państwowe instytucje filmowe”.
Dodatkowo w programie nie uwzględniono niektórych rodzajów wydatków niezbędnych do realizacji projektów zarówno digitalizacyjnych jak i inwestycyjnych przez Centra Kompetencji, jak i beneficjentów programu. Uregulowano zapisy dotyczące trybu i sposobu przekazywania i rozliczania środków finansowych dla państwowych instytucji kultury i instytucji filmowych.

Dlatego zmiany w Priorytecie „Digitalizacja” polegają na:

 1. powołaniu dodatkowego Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych finansowanego poza trybem naboru wniosków,
 2. zmniejszeniu środków na tryb konkursowy od 2013 r. i przeznaczeniu ich na nowe Centrum Kompetencji,
 3. zmianie udziału wydatków bieżących i majątkowych,
 4. rozszerzeniu katalogu kosztów kwalifikowanych o możliwość finansowania kosztów przystosowania pomieszczeń pod pracownie digitalizacyjne, archiwa, serwerownie, koszty kontroli jakościowej oraz weryfikacji efektu projektów a także w przypadku Centrów Kompetencji możliwość organizacji szkoleń, działań promocyjnych,
 5. uregulowaniu kwestii finansowania instytucji podległych Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W wyniku zmian w wysokości finansowania w latach zmianie ulegają wartości wskaźników. Uwzględniono również możliwość finansowania kosztów ponoszonych przez Operatorów na obsługę priorytetów.