Pytanie

Zdarza się, że instytucja planuje spektakl, wydarzenie kulturalne, na początku roku, a promocję i sprzedaż — ewidencjonowaną za pomocą kasy fiskalnej — zaczyna jeszcze w poprzednim.
Jak ewidencjonować wpłaty otrzymane w jednym roku na poczet wydarzenia w roku następnym, aby przychodów tych nie oddawać organizatorowi?
W jaki sposób zaksięgować przychód z biletów, aby zapłacić z nich za imprezę artystyczną w nowym roku?

Instytucja kultury nie odprowadza do organizatora pozostałych na koniec roku na rachunku przychodów własnych.

Wyjaśnienie

Zasada współmierności przychodów i kosztów (art. 6 ust. 2 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: ustawa o rachunkowości) nakazuje, aby dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczać koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Sprzedaż biletów na przedstawienia w przyszłym roku należy zaewidencjonować za pomocą konta rozliczeń międzyokresowych przychodów (najczęściej jest to konto 840). Proszę pamiętać, że rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych (art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej, dotyczącą biletów na przyszły rok, także należy zaksięgować jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. W momencie poniesienia kosztów, czyli wystawienia spektaklu czy odbycia imprezy, trzeba przenieść odpowiednią wartość z konta 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” na odpowiednie konto zespołu 7 (np. 700 „Sprzedaż usług kulturalnych”). Instytucja kultury ma obowiązek rozliczyć dotację podmiotową, która ma charakter roczny. Przez wykorzystanie dotacji należy rozumieć wydatkowanie, a nie zobowiązanie, które jest tytułem do dokonania wydatku. Niewykorzystaną do końca roku budżetowego kwotę dotacji zwraca się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 251 ust. 1 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Podobnie jest z dotacją celową, przy czym w takiej sytuacji umowa dotacyjna określa termin rozliczenia dotacji (termin ten nie musi się pokrywać z końcem roku).

Podstawa prawna

  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 22 lutego 2019 r. poz. 351)
  • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja 2019 r. poz. 869)