Pytanie

Instytucja kultury sprzedaje bilety obce na wydarzenia kulturalne. Zgodnie z umową instytucja otrzymuje bilety z kilkuprocentowym upustem na podstawie protokołu oraz faktury zakupu. Sprzedaż biletów instytucja ewidencjonuje na własnej kasie fiskalnej ze stawką VAT 8%. W deklaracji VAT instytucja wykazuje VAT należny od sprzedaży biletów i VAT naliczony od zakupu biletów.
Czy takie rozliczenie VAT jest prawidłowe?

Opisane w pytaniu postępowanie jest jedną z formuł sprzedaży biletów obcych przyjmowaną w praktyce w instytucjach kultury. To, czy w tym przypadku jest to działanie prawidłowe, w dużej mierze zależy od formuły współpracy z organizatorami wydarzenia.

Wyjaśnienie

Jeżeli zgodnie z umową współpraca z organizatorem ogranicza się do sprzedaży biletów na wydarzenia organizatora:

  • w imieniu własnym, ale na rzecz tego organizatora, lub
  • zakupionych od organizatora — w celu ich dalszej odsprzedaży, — to wskazany w pytaniu model rozliczeń jest prawidłowy.

W takiej sytuacji organizator wystawia na rzecz instytucji kultury faktury za sprzedaż biletów (z rabatem), zaś instytucja kultury sprzedaje je we własnym imieniu, ewidencjonując sprzedaż na własnej kasie fiskalnej.

W takiej sytuacji ważne jest, aby prawidłowo ustalić moment powstania obowiązku w VAT — w dacie otrzymania zapłaty lub dacie, w której odbywa się wydarzenie (art. 19a ust. 1 i 8 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dalej: ustawa o VAT).

Możliwa jest również taka formuła, w ramach której instytucja kultury jest jedynie pośrednikiem w sprzedaży biletów na rzecz organizatora imprezy. W takiej sytuacji instytucja wystawia jedynie na jego rzecz fakturę za swoją prowizję z tytułu pośrednictwa (ze stawką VAT 23%), zaś rozliczenie sprzedaży biletów w deklaracji VAT należy już do organizatora.

Sprzedaż taką instytucja kultury również może ewidencjonować na swojej kasie fiskalnej. Pozwala na to art. 111 ust. 3b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy:

  • którzy prowadzą ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących i
  • u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonywane usługi w ramach umowy agencyjnej, pośrednictwa, umowy-zlecenia lub innych umów o podobnym charakterze albo marża,

ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot VAT należnego całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Konieczne w takiej sytuacji jest zawarcie stosownej umowy w formie pisemnej odnośnie zobowiązania instytucji kultury do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu własnej kasy fiskalnej (§ 5 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących). Sprzedaży tej instytucja nie ujmuje w deklaracji VAT w tym modelu rozliczeń.

Podsumowując, możliwe i prawidłowe są obie formy współpracy, a to, która jest prawidłowa w danych okolicznościach, zależy od tego, jaką formułę strony ustaliły między sobą.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 24 czerwca 2017 r. poz. 1221; ost. zm. Dz.U. z 10 stycznia 2018 r. poz. 62)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r. poz. 363)