Pytanie

Instytucja kultury osiąga własne przychody z działalności (co stanowi 3% jej budżetu) i dofinasowanie w postaci dotacji podmiotowej od organizatora (co stanowi 97% budżetu).
Czy można uznać, że środki finansowe pozostające na koniec roku budżetowego po rozliczeniu wydatków pochodzą ze środków własnych i wtedy nie należy zwracać dotacji podmiotowej organizatorowi? Które wydatki w pierwszej kolejności mają być pokrywane z dotacji, a które z przychodów własnych? Czy może trzeba prowadzić dwa konta bankowe, oddzielne dla własnych przychodów i oddzielne dla dotacji podmiotowej, aby wyeliminować problem rozliczenia dotacji podmiotowej?

Nie ma potrzeby prowadzenia odrębnych kont bankowych dla dotacji podmiotowej i przychodów własnych instytucji kultury.

Wyjaśnienie

Wiele instytucji kultury na koniec roku ma problem z określeniem, czy środki, które pozostały na koniec roku, to środki z dotacji podmiotowej czy przychody własne. Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów (art. 28 ust. 3 pkt 1 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

Jeśli zatem instytucja kultury wydała pozostające w jej gestii środki pieniężne na zadania statutowe, to ma, moim zdaniem, prawo wydatkować je ze środków dotacji. Żadne przepisy nie regulują wydatków, które miałyby być pokrywane w pierwszej kolejności z dotacji, a następnie ze środków własnych. Najważniejsze, aby zachować zdrowy rozsądek i wydatkować środki zgodnie z prawem.
Jeśli instytucja stwierdzi, że środki, które pozostały na koniec roku, to środki własne, nie powinna ich zwracać organizatorowi.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406)