Pytanie

Czy w umowie o dzieło można określić wynagrodzenie według stawki godzinowej?

Tak. Instytucja kultury może w umowie o dzieło określić wynagrodzenie według stawki godzinowej. Przepisy Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: kc) nie zakazują przy umowie o dzieło takiej formy wynagrodzenia.

Wyjaśnienie

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia (art. 627 kc).

Natomiast wysokość wynagrodzenia za wykonanie dzieła można określić przez wskazanie w umowie podstaw do jego ustalenia.

Jeśli jednak strony nie określiły wysokości wynagrodzenia ani nie wskazały podstaw do jego ustalenia, w razie wątpliwości uznaje się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju. Jeżeli także w ten sposób nie da się ustalić wysokości wynagrodzenia, wykonującemu dzieło należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom przyjmującego zamówienie (art. 628 § 1 kc).

Możliwość określenia stawki godzinowej przy umowie o dzieło potwierdził Sąd Najwyższy.

Z orzecznictwa

Wynagrodzenie za wykonanie oznaczonego dzieła, o którym mowa w art. 627 kc nie musi koniecznie być ustalone kwotowo. W następnym przepisie (art. 628 § 1 kc) znajduje się wyjaśnienie, w jaki sposób może być określone wynagrodzenie przyjmującego zamówienie. Wystarczające jest, że strony określą podstawy do jego ustalenia. Taką podstawą może być stawka godzinowa, która przy znanym czasie wykonywania dzieła pozwala na ustalenie wysokości wynagrodzenia.

Wyrok SN z 5 grudnia 2000 r., sygn. akt I PKN 133/2000

Podstawa prawna

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 23 stycznia 2014 r. poz. 121; ost. zm. Dz.U. z 10 listopada 2015 r. poz. 1844)