Pytanie

W samorządowej instytucją kultury nie działają związki zawodowe oraz nie został zawarty układ zbiorowy pracowników. Jeden z pracowników nabywa prawo do emerytury 18 sierpnia 2018 r. oraz prawo do nagrody jubileuszowej przysługującej mu po 40 latach pracy 1 września 2019 r. Obowiązujący zakładowy regulamin wynagradzania nie reguluje kwestii wypłaty nagrody jubileuszowej w sytuacji, kiedy w związku z przejściem na emeryturę pracownikowi brakuje mniej niż 12 miesięcy. Pracownik wyraził wolę rozwiązania stosunku pracy w styczniu 2019 r. i jednocześnie chce wnioskować o wypłatę nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy.
Czy można wypłacić takie świadczenie?

Tak, pracownikowi rozwiązującemu umowę o pracę w związku z przejściem na emeryturę w takiej sytuacji przysługuje nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy. Należy także pamiętać o odprawie emerytalnej dla tego pracownika.

Wyjaśnienie

W przypadku ustania stosunku pracy pracownika instytucji kultury w związku z przejściem na emeryturę, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę jubileuszową wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy (art. 31b ust. 5 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, dalej: ustawa o działalności kulturalnej).

Nie jest zatem istotne, kiedy pracownik nabywa prawo do emerytury, ale to, kiedy ustanie jego stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Z pytania wynika, że pracownik przestanie pracować w związku z przejściem na emeryturę w styczniu 2019 r. Zatem warunek określony w art. 31b ust. 5 ustawy o działalności kulturalnej będzie spełniony (9 miesięcy do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej).

Ponadto temu pracownikowi na podstawie art. 31c ustawy o działalności kulturalnej przysługuje także odprawa emerytalna.

Podstawa prawna

Ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. poz. 862; ost. zm. Dz.U. z 8 czerwca 2018 r. poz. 1105)