Pytanie

W ośrodku kultury pracownicy czasami wykonują pracę w niedzielę.

  • Czy dzień niedzieli Wielkanocnej może obniżyć wymiar czasu pracownika?
  • Czy należy się za to święto dzień wolny?

Święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika.

Wyjaśnienie

Do instytucji kultury w zakresie obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się przepisy Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dalej: kp), w tym przede wszystkim jej art. 130.

Zatem obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy, ustalony na podstawie art. 129 § 1 kp, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Należy zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia, w jakie dni tygodnia pracownik świadczy pracę. Istotna jest przeciętna tygodniowa norma czasu pracy, czyli 40 godzin.

Od ustalonej w powyższy sposób liczby godzin odejmuje się:

  • 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, oraz ewentualnie
  • godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy, które przypadają do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Z tego wynika, że święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy pracownika. Trzeba jednak jeszcze pamiętać o treści art. 15111 § 1 kp, który zobowiązuje pracodawcę do udzielenia pracownikowi za pracę w niedzielę innego dnia wolnego od pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 4 listopada 2014 r. poz. 1502; ost. zm. Dz.U. z 27 listopada 2014 r. poz. 1662).

Więcej informacji na temat czasu pracy można znaleźć w naszej publikacji „Czas pracy w instytucjach kultury. Praktyczny przewodnik po przepisach”.