Tylko do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” za którego realizację odpowiedzialny jest Instytut Książki. Prognozowany budżet projektu wynosi 500 000 zł.

Program Szkolenia dla bibliotekarzy ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji zawodowych oraz pozyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności. Priorytetem projektu jest również podniesienie prestiżu bibliotek publicznych w społeczeństwie. Duży nacisk program kładzie także na zdobycie przez środowisko bibliotekarskie wiedzy na temat nowych technologii oraz na ich najefektywniejsze wykorzystywanie w pracy.

Szkolenia skierowane są w główniej mierze do pracowników merytorycznych bibliotek gminnych i powiatowych oraz dyrektorów bibliotek publicznych. W projekcie mogą wziąć udział również pracownicy bibliotek wojewódzkich przy czym ich liczna nie może przekroczyć 25% ogółu uczestników.

O dofinansowanie w ramach projektu Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, w tym także wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest ich samorząd.

Minimalna kwota, o którą wnioskuje wnioskodawca, nie może być mniejsza od 5 000 zł natomiast maksymalna nie może przekroczyć 50 000 zł.

Wnioski należy przesyłać na adres:

Instytut Książki
Oddział w Warszawie
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa

Z dopiskiem „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”

Wnioski rozpatrywane są nie później niż w ciągu miesiąca od daty zakończenia naboru.

Regulamin programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 znajduje się na stronie internetowej Instytutu Książki (plik PDF).