Zamówienia w instytucjach kultury mają specyficzny charakter. Instytucje kultury przygotowują i przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie tylko o charakterze czysto kulturalnym czy artystycznym.

Są to zamówienia o szerokim zakresie, w tym:

 • na roboty budowlane (np. rozbudowa, budowa opery, filharmonii, renowacja muzeum),
 • dostawy (np. książek do bibliotek, materiałów do produkcji scenografii teatralnych i kostiumów, obrazów, eksponatów, komputerów, materiałów biurowych) czy
 • usługi (np. sprzątanie, wykonanie gablot ekspozycyjnych i ich dostarczenie do muzeum, usługi ochrony obiektów i budynków historycznych muzeum, ochrony osób i mienia podczas imprez artystyczno-rozrywkowych, usługi druku).

Tym bardziej więc wielką umiejętnością jest dokonanie opisu przedmiotu zamówienia czy ustalenie warunków udziału w postępowaniu w sposób prawidłowy, mający zapewnić otrzymanie zamówienia spełniającego nie tylko potrzeby zamawiającego, ale i zgodność z wymaganiami Ustawy z 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) — dalej: pzp, w tym zakresie.

I choć pzp weszła w życie już kilka lat temu, to stosowanie jej przepisów wciąż budzi wiele wątpliwości zamawiających w instytucjach kultury. Wprowadza ona szereg zmian oraz nowych rozwiązań prawnych, które dotyczą całego procesu udzielania zamówień publicznych — począwszy od samego planowania postępowania, przez prowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego, aż do realizacji umowy oraz jej ewaluacji.

Aby rozwiać Państwa wątpliwości związane z udzielaniem zamówień publicznych w trybie podstawowym, czyli na podstawie pzp, w instytucjach kultury, Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, przygotowało jednodniowe, specjalistyczne szkolenie online pt. Zamówienia publiczne w instytucjach kultury — tryb podstawowy: przygotowanie, ocena ofert, umowa, obowiązki zamawiających. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami naszej propozycji.

Termin i czas trwania szkolenie

 • Data: 17 kwietnia 2023 r.
 • Czas trwania: 09:00 do 12:00

Prowadzący szkolenie

Szkolenie poprowadzi i na wszystkie Państwa pytania z tego zakresu odpowie Arkadiusz Szyszkowski:

 • prawnik, były pracownik Departamentu Administracji Publicznej MSWiA, Departamentu Prawnego UZP, Departamentu Prawnego i Zamówień Publicznych MSZ;
 • absolwent Podyplomowego Studium Integracji Europejskiej w KSAP oraz Zarządzania Zakupami w Akademii Leona Koźmińskiego;
 • wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechnice Warszawskiej;
 • doświadczony szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • praktyk zamówień publicznych — obecnie wykonuje funkcję kierownika zamawiającego w dużej instytucji publicznej;
 • współautor i redaktor merytoryczny publikacji „Przetargi w praktyce. Poradnik zamawiającego i oferenta”, współautor komentarza do Prawa zamówień publicznych;
 • autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych w wielu czasopismach fachowych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami pzp dotyczącymi trybu podstawowego zamówień publicznych i oraz odpowiedź na wszystkie pytania z tego zakresu.

Plan szkolenia

Przygotowanie zamówienia

 • tryb podstawowy a plan postępowań — czy mogą być różnice w danych,
 • trzy ścieżki trybu podstawowego — która właściwa w jakiej sytuacji,
 • szacowanie wartości zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia

 • warunki udziału w postępowaniu — standardowy zakres,
 • kryteria oceny ofert,
 • przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe — uzupełnienie.

Składanie i ocena ofert

 • termin związania ofertą — wydłużanie,
 • otwarcie ofert — nowe obowiązki,
 • weryfikacja/walidacja podpisów — czy obowiązkowa.

Negocjacje

 • negocjacje fakultatywne — zakres negocjacji, odmowa negocjacji — skutki,
 • oferty dodatkowe — treść, odmowa złożenia ofert dodatkowych — skutki,
 • negocjacje obligatoryjne.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

 • postanowienia obowiązkowe,
 • klauzule waloryzacyjne,
 • ogłoszenie o wykonaniu umowy.

Koszt szkolenia

W cenie szkolenia (poniżej, kwota za uczestnika), zapewnione są:

 • 3 godziny szkoleniowe ze specjalistą prawa instytucji kultury oraz prawa pracy,
 • możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia w formie czatu oraz w formie audio,
 • materiały stanowiące podsumowanie tematyki poruszanej na szkoleniu wysyłane mailem,
 • certyfikat dla każdego uczestnika wysyłany mailem.

Dla prenumeratorów Poradnika Instytucji Kultury jak zwykle rabat!
Zamiast 469 zł zapłacą Państwo 399 zł netto za uczestnika webinaru.

Biorące udział w szkoleniu instytucje kultury mogą skorzystać ze zwolnienia od VAT (nie ma tu znaczenia źródło finansowania, czy jest to dotacja podmiotowa czy np. środki własne instytucji). Wystarczy wypełnić i odesłać załączone do wiadomości e-mail oświadczenie w sprawie zwolnienia od VAT. Za szkolenie wystawiamy fakturę z 7-dniowym terminem płatności, przypadającym zawsze po dniu wydarzenia. Wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszenia na szkolenie treść oświadczenia w sprawie zwolnienia od VAT.

Szkolenie odbywa się za pośrednictwem platformy internetowej Clickmeeting

 1. Do korzystania ze szkolenia potrzebny jest komputer ze stałym dostępem do Internetu, z kamerką internetową oraz zestawem słuchawkowym, który umożliwi lepszą jakość odbioru wypowiedzi prowadzącego.
 2. Zalecamy korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.
 3. Udział w szkoleniu nie wymaga od uczestnika pobrania i zainstalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 4. Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma na podany w formularzu zgłoszenia adres email zaproszenie do udziału w szkoleniu. Po kliknięciu w przycisk „Dołącz” należy podać dowolny login (zalecamy, aby to była nazwa instytucji kultury, którą Państwo reprezentują) oraz adres email. W emailu z zaproszeniem jest także przycisk umożliwiający sprawdzenie połączenia internetowego i sprzętu uczestnika oraz wskazówki, jak dołączyć do warsztatów online.
 5. Jeden link można wykorzystać tylko z jednego komputera. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czyli liczba zgłoszonych osób odpowiada liczbie osób zalogowanych podczas szkolenia i wylogowania uczestników niezgłoszonych na szkolenie albo wystawienia faktury za dodatkowego, niezgłoszonego uczestnika.

Materiały do pobrania