Pytanie

W 2017 r. samorządowa instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na zakup środków trwałych. Umowa przewidywała realizację zadania do 28 grudnia 2017 r., a rozliczenie i zwrot niewykorzystanej części dotacji w styczniu 2018 r.
Jak zaksięgować wydatki sfinansowane dotacją oraz jej rozliczenie?

Naliczenie kwoty do zwrotu oraz zwrot dotacji powinien być zaksięgowany w momencie wykonania danej operacji.

Wyjaśnienie

W sytuacji opisanej w pytaniu umowa przewidywała rozliczenie dotacji celowej w styczniu 2018 r. Instytucja kultury mogła więc dopiero w tym terminie dokonać rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej części dotacji. Proszę zauważyć, że dysponent części budżetowej (także organizator instytucji kultury), udzielając dotacji celowej w przypadku, gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, zawiera umowę, która określa w szczególności (art. 150 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych):

 • szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,
 • wysokość udzielonej dotacji,
 • termin wykorzystania dotacji,
 • termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
 • termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji,
 • tryb kontroli wykonania zadania.

Niewykorzystaną część dotacji celowej, podlegającą zwrotowi, instytucja kultury może ująć w księgach zapisem:

 • Wn 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,
 • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie dotacji celowej”).

Natomiast sam zwrot środków:

 • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (analitycznie: „Rozliczenie dotacji celowej”),
 • Ma 130 „Rachunek bankowy”.

Przypominam, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego wprowadza się każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym (art. 20 ust. 1 Ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Jeśli instytucja kultury dokonała rozliczenia dotacji w styczniu 2018 r., to w tym terminie powinna to rozliczenie wprowadzić do ksiąg rachunkowych.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077; ost. zm. Dz.U. z 16 lipca 2018 r. poz. 1366)
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 20 lutego 2018 r. poz. 395; ost. zm. Dz.U. z 10 stycznia 2018 r. poz. 62)