Do 30 stycznia trwa nabór wniosków do konkursu na dofinansowanie wydań z Funduszu Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadrzędnym zadaniem konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest udzielenie pomocy finansowej w celu pokrycia w całości bądź w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury, nauki i sztuki. Dofinansowanie z Funduszu Promocji Twórczości jest udzielane w dziedzinach takich jak:

  • architektura i urbanistyka,
  • fotografia,
  • kartografia,
  • literatura,
  • muzyka i taniec,
  • opieka nad zabytkami,
  • teatr i film,
  • upowszechnianie kultury,
  • oraz wzornictwo przemysłowe.

O pomoc finansową może ubiegać się wnioskodawca, który prześle pocztą bądź złoży osobiście w siedzibie MKiDN, poprawnie wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.

W konkursie mogą uczestniczyć wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie na realizację określonego zadania: instytucje, dla których organizatorem są jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz szkoły i uczelnie artystyczne.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski w konkursie na dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości. Dofinansowanie ma charakter celowy i może być wydatkowane jedynie na pokrycie kosztów uwzględnionych we wniosku, w części finansowanej ze środków FPT.

Minister przyzna dofinansowanie do 30 czerwca 2015 r. na podstawie rekomendacji Komisji.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu na dofinansowanie wydań z FPT znajdują się w Regulaminie.