Do 22 maja br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji programu dotacyjnego „Niematerialne — przekaż dalej” na 2024 rok. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Program realizowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prognozowany budżet projektu to 500 000 zł.

Program został ogłoszony po raz pierwszy w związku z 20. rocznicą powstania Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz 10. rocznicą Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest wspieranie projektów służących wzmocnieniu przekazu pokoleniowego, ochrony i popularyzacji zjawisk wpisanych na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktyk wpisanych do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Działania realizowane w ramach programu mają za zadanie również zwiększyć wiedzę społeczeństwa na temat roli tego dziedzictwa w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej, aktywizować społeczności lokalne i budować sieci współpracy w zakresie ochrony i opieki nad dziedzictwem niematerialnym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych ze zjawiskami wpisanymi na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz praktykami wpisanymi do Krajowego rejestru dobrych praktyk w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego, obejmujących:

  • projekty wspierające międzypokoleniowy przekaz wiedzy i umiejętności, prowadzące do nabycia nowych kompetencji we wszystkich dziedzinach związanych z danym zjawiskiem lub praktyką;
  • działania edukacyjne prowadzące do wzmocnienia świadomości społecznej, szczególnie wśród młodego pokolenia, na temat roli dziedzictwa niematerialnego w kulturze lokalnej i ogólnopolskiej;
  • działania związane z dokumentowaniem elementów niematerialnego dziedzictwa prowadzące do ich głębszego utrwalenia, zachowania dla kolejnych pokoleń oraz popularyzujące lokalne niematerialne dziedzictwo.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego, samorządowe instytucje kultury, z wyłączeniem współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 5000 zł, maksymalna natomiast 40 000 zł. Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach programu.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek za pomocą platformy Witkac.