Tylko do 9 stycznia br. trwa nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Ojczysty — dodaj do ulubionych. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację inicjatywy wynosi 1 670 000 zł.

Nadrzędnym celem programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do CEiDG lub do KRS.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań takich, jak:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry;
  • projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne;
  • tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. Maksymalna natomiast 75 000 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania to 1 marca, zakończenia natomiast do 31 października 2024 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy złożyć wniosek w Systemie Obsługi Programów NCK.