Tylko do 16 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu EtnoPolska, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację inicjatywy to 12 mln zł.

Nadrzędnym celem programu EtnoPolska jest stworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej oraz uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. Zadaniem inicjatywy jest promowanie współczesnych zjawisk etniczno-kulturowych zachodzących na wsi.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć popularyzujących dziedzictwo kulturowe, działań z zakresu edukacji regionalnej oraz upowszechniania wiedzy na temat tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności. O wsparcie można się także ubiegać poprzez realizowanie zadania z zakresu twórczości ludowej, uwzgledniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego, które w istotny sposób wpływają na wzrost kapitału kulturowego, aktywizację, i podniesienie poziomu integracji społecznej na obszarach o utrudnionym dostępie do dóbr kultury. Program umożliwia również wsparcie zadań, których celem jest uzupełnienie i renowacja strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych prezentujących tradycje muzyczne czy taneczne oraz folklor obrzędowy własnego regionu.

O dofinansowanie w ramach inicjatywy mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne, a także podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł, maksymalna natomiast 150 000 zł.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania to 15 marca br., zakończenia natomiast do 17 października 2024 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek dostępny w Systemie Obsługi Programów NCK. Do jego złożenia obowiązkowe jest posiadanie konta.