Do 9 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 500 000 mln zł.

Nadrzędnym celem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich.

Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę i poddane ewaluacji, a ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się również ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, a także biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2020 można ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadania składającego się z dwóch części.

Pierwsza część zadania obejmuje: przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej; opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów je zgłaszających; wybór od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw z uzasadnieniem wyboru podanym do publicznej wiadomości z uwzględnieniem zasobów infrastrukturalnych i kadrowych instytucji.

Druga część zadania obejmuje: realizację wspólnie z autorami wybranych inicjatyw w oparciu o przedłożony uprzednio do NCK plan ich realizacji; ewaluacja zadania uwzględniająca wszystkie przeprowadzone w ramach zadania inicjatywy.

Pierwsza część zadania może być realizowana w terminie od 17 lutego do 30 czerwca 2020 r., druga natomiast od 31 lipca do 13 listopada 2020 r.

Maksymalna kwota dofinansowania pierwszej części zadania wynosi 8000 zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania drugiej części zadania wynosi 22 000 zł brutto.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy składać wnioski poprzez system EBOI.