Do 16 stycznia 2024 r. trwa nabór gospodarzy rezydencji do programu Culture Moves Europe realizowanego w ramach projektu Kreatywna Europa. Organizatorem inicjatywy jest Goethe-Institut.

Nadrzędnym celem programu jest umożliwienie goszczenia międzynarodowych artystów i specjalistów z sektora kultury w celu realizacji projektu rezydencyjnego w organizacjach przyjmujących.

Projekt rezydencyjny powinien realizować przynajmniej jeden lub dwa następujące cele:

 • Odkrywania, które polega na prowadzeniu badań i pracy nad określonym tematem lub nową koncepcją.
 • Tworzenia, które polega na zaangażowaniu się w zbiorowy proces twórczy mający na celu stworzenie nowego dzieła artystycznego/kulturalnego.
 • Uczenia się, które polega na podniesieniu kompetencji uczestników poprzez naukę pozaformalną lub współpracę ze specjalistą.
 • Łączenia, które polega na rozwijaniu sieci współpracy, wzmacnianiu rozwoju zawodowego uczestników.
 • Przeprowadzania zmiany, które polega na wpływaniu na zmianę społeczną zgodnie z wartościami i zasadami Nowego Europejskiego Bauhausu.

Proces rekrutacji podzielony jest na dwa etapy. Najpierw nastąpi wybór gospodarzy, a następnie potwierdzenie udziału w programie wybranych przez gospodarzy zaproszonych artystów, twórców i osób związanych z kulturą.

Aby wziąć udział w inicjatywie spełnić następujące kryteria:

 • być przedstawicielem organizacji lub posiadać osobowość prawną,
 • organizować działania związane z co najmniej z jedną z wymienionych dziedzin: architektura, dziedzictwo kulturowe, projektowanie i projektowanie mody, litera-tura, muzyka, sztuki sceniczne i sztuki wizualne,
 • regularnie organizować działania artystyczne i kulturalne lub posiadać odpowiednie warunki i zasoby do realizacji projektu rezydencji artystycznej i kulturalnej,
 • zaprosić do udziału w projekcie rezydencyjnym od co najmniej jednej do maksymalnie pięciu osób, które legalnie przebywają w innym kraju Unii Europejskiej lub jednym z krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa,
 • zaplanować projekt na okres od 22 do 300 dni.

Wybrani gospodarze będą mieli rok, licząc od daty podpisania umowy o dofinansowanie, na ukończenie projektu. Projekt rezydencyjny i pobyt rezydentów muszą być nieprzerwane, każda osoba goszcząca musi być obecna w miejscu rezydencji gospodarza i musi pracować nad swoim projektem rezydencyjnym przez co najmniej 70% swojego czasu.

Wsparcie nie może być przyznawane z mocą wsteczną na działania i projekty już zakończone. Należy pamiętać także, że:

 • wniosek można złożyć tylko raz w danym okresie naboru,
 • grant na pobyt rezydencyjny można otrzymać kilka razy, pod warunkiem, że dotyczy innego projektu, z różnymi uczestniczącymi artystami i osobami zawodowo zajmującymi się kulturą,
 • beneficjenci, którzy wcześniej otrzymali dofinansowanie z programu i-Portunus House/Culture Moves Europe, są uprawnieni do złożenia wniosku pod warunkiem, że do-tyczy innego projektu, ram czasowych i dotyczy innych rezydentów.

Składając wniosek, należy także wskazać wymiar rezydencji: projekt rezydencji krótkoterminowej: od 22 do 60 dni, projekt rezydencji średnioterminowej: od 61 do 120 dni lub projekt rezydencji długoterminowej: od 121 do 300 dni.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Goethe-Institut.

Wnioskodawcy, których projekt rezydencyjny został wybrany, zostaną poinformowani przez Goethe-Institut i zaproszeni do procedowania wyboru artystów biorących udział w ich projektach rezydencji.

Więcej informacji na projektu Kreatywna Europa.