Do 1 sierpnia br. trwa nabór wniosków do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje” w ramach priorytetu „Narodowe zbiory sztuki współczesnej”. Prognozowany budżet priorytetu to 7 mln zł.

Nadrzędnym celem programu „Kolekcje” jest rozwój oraz tworzenie narodowych i regionalnych kolekcji sztuki współczesnej, kolekcji muzealnych oraz tworzenie nowych dzieł muzycznych.

Natomiast zadaniem priorytetu „Narodowe kolekcje sztuki współczesnej” w ramach programu „Kolekcje” jest tworzenie i rozwój międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych. Priorytet ma wspierać nabywanie, opracowywanie, przechowywanie, konserwowanie i popularyzowanie dzieł sztuki.

O dofinansowanie w ramach priorytetu mogą się ubiegać państwowe i samorządowe instytucje kultury, które są muzeami.

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zakupów dzieł sztuki w celu dopełnienia już istniejących kolekcji instytucji dla tworzenia dodatkowych możliwości działań statutowych w oparciu o kolekcje oraz zakupów dzieł inicjujących powstanie nowych kolekcji, w oparciu o przedstawioną koncepcję i strategię budowy kolekcji oraz sposób jej wykorzystania.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1 mln zł. Maksymalna natomiast to 4 mln zł.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia we wniosku następujących danych:

  • opisu koncepcji strategii kolekcji;
  • szczegółowego programu rozwoju kolekcji w perspektywie co najmniej 5 lat;
  • szczegółowych informacji dotyczących dzieł, planowanych do zakupu, umożliwiających ich identyfikację;
  • szczegółowych informacji na temat sposobu przechowywania i konserwowania oraz użytkowania i upubliczniania kolekcji, w tym dzieł przewidzianych do zakupu;
  • opinii ekspertów na temat obiektów planowanych do zakupu, ich wpisywania się w przyjętą strategię kolekcji oraz ich wyceny.

Dla złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta tzw. EBOI, dostępnym na stronie internetowej MKiDN.