Do 16 lutego br. instytucje kultury mogą składać wnioski z zapotrzebowaniem na stażystów, z których pomocy mogą skorzystać od marca aż do końca czerwca br. Rozmowy kwalifikacyjne w Edycji Wiosennej odbywają się w dniach 3–4 marca br. Rekrutacją zajmie się Narodowe Centrum Kultury, które realizuje program „Kurs na kulturę”. W takim przypadku NCK kieruje stażystę na praktykę, biorąc pod uwagę wymagania określone przez instytucję w formularzu zgłoszeniowym i preferencje stażystów.

Instytucja może też sama zdecydować o wyborze stażysty. W takim przypadku NCK kieruje na rozmowy kwalifikacyjne do instytucji dwóch lub więcej stażystów spełniających zgłoszone przez nią kryteria. Spośród kandydatów instytucja sama wybierze studentów, którym zaoferuje miejsca stażowe. Następnie w ciągu dwóch dni od rozmowy rekrutacyjnej powinna przekazać NCK nazwiska wybranych stażystów.

Tryb realizacji stażu będzie wynikał z bezpośrednich ustaleń między stażystą a instytucją oferującą miejsce stażowe, może to być dowolna kombinacja godzin i dni, byle tylko czas realizacji stażu trwał od 160 do 320 godzin.

Długość stażu będzie każdorazowo ustalana bezpośrednio pomiędzy stażystą a instytucją przyjmującą i będzie uzależniona od możliwości i potrzeb instytucji kultury oraz od harmonogramu zajęć studentów w ciągu roku.

Instytucje nie muszą planować w związku z rekrutacją stażystów żadnych kosztów w planie finansowym, ponieważ nie otrzymują oni wynagrodzenia za udział w projekcie. Wyjątkiem są sytuacje, gdy instytucja jest w stanie zapewnić stażyście bezpłatne zakwaterowanie.

O staż w ramach projektu „Staże w instytucjach kultury”, mogą się ubiegać studenci, którzy:

  • nie ukończyli 30. roku życia;
  • studiują na kierunku artystycznym lub humanistycznym związanym z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia itd.;
  • mają średnią ocen ze studiów co najmniej 4,0;
  • są na 3–5 roku studiów magisterskich, 3 roku studiów licencjackich, 1-2 roku studiów uzupełniających magisterskich,
  • charakteryzują się bardzo dobrą organizacją pracy i życzliwością w kontaktach z ludźmi,
  • podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu,
  • spełniają dodatkowe warunki określone przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.

O staż mogą też starać się studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych wyżej studiów, o ile spełniają wymienione warunki.
Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego publikowane są na stronie internetowej programu.

Co ważne, zarówno instytucja jak i stażysta mają prawo odmówić przyjęcia stażysty/miejsca stażu.

Więcej informacji o projekcie, regulamin oraz wnioski znajdują się na stronie Kurs na Kulturę.