Do 11 stycznia 2021 r. trwa nabór wniosków do programu dotacyjnego Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty — dodaj do ulubionych”. Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie. Prognozowany budżet projektu wynosi 1 mln zł.

Program „Ojczysty — dodaj do ulubionych” ma za zadanie promowanie poprawnej polszczyzny, a także kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem poprzez realizację projektów popularyzacyjnych wiedzę o nim.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak: projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in. warsztaty, zabawy, gry, projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, również prowadzone online. O dofinansowanie można ubiegać się także na tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

Osoby biorące udział w rekrutacji mogą ubiegać się o maksymalną kwotę dofinansowania, która wynosi 75 000 zł brutto. Minimalna kwota natomiast to 10 000 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania programu to 1 marca — 29 października 2021 r.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić wniosek poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta.